Především vlivem deště a oblev se pak struska dostávala až do cenného jeskynního systému, který zanáší a obrušuje krápníkovou výzdobu. „Nechali jsme si vypracovat studii, ve které nám pracovníci z České geologické služby lokalitu zmapovali a vypočítali množství uložené strusky. Zároveň navrhli opatření, jak zamezit jejímu dalšímu vyplavování do podzemí,“ uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Dodal, že o dalším postupu budou ochránci přírody jednat se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Na jeho pozemcích se obrovské množství strusky nachází. Podle odborníků je nemožné všechnu strusku vytěžit. „Protože kubatura struskového materiálu přesahuje ekonomické a technické možnosti. Situaci je nutné řešit zastavením transportu strusky a udržením depozice na místě uložení,“ uvedl ve studii pracovník geologické služby Vít Baldík.

Jako nejvhodnější řešení odborníci navrhli přehrazení údolí kamennými valy a volně sypaným nerovnaným balvanitým záhozem v přesně určeném místě. „Aby v budoucnu v případě extrémních srážek nedošlo k přelití hráze, bude nutné do konstrukce umístit v určité výšce přetokové zatrubnění doplněné obvodovými drény,“ dodal Baldík.

Ve hře je i úplné odtěžení struskové lavice přímo před ponorem Jedovnického potoka, která je hlavním zdrojem zanášení jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála.

V minulosti situaci zhoršovala i voda z rudické čističky, která údolím se struskovými svahy protékala. Nyní je obec Rudice napojená na čističku odpadních vod v Jedovnicích a údolím už voda neteče. „Částečně se to zlepšilo, hlavně v místě ponoru. Už dříve tam došlo k vybudování malých dřevěných hrázek.