Stavební práce byly zahájené vříjnu loňského roku a celkové náklady na rekonstrukci budovy činí 16,5 mil. Kč. Rekonstruovaná budova bude víceúčelová a vedle jednotřídní mateřské školy, knihovny, 2 kluboven pro místní spolky a velké společenské místnosti, vní bude umístěno i 6 bytů pro příjmové vymezené osoby.

Jedná se o byty, které budou zbudované za finanční pomoci státu formou poskytnutí nenávratné dotace. Ta byla obci poskytnuta ve výši 3,3 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR. To upravuje podmínky a rozsah poskytnutí dotací obcím na podporu výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby.

Stavební práce probíhají podle předem stanoveného harmonogramu a pomalu se blíží do svého závěru. Kolaudace stavby proběhne vprvním prosincovém týdnu a snahou obce Vavřinec je, aby noví nájemci se mohli do bytů nastěhovat hned na začátku ledna příštího roku. Pro výběr nájemců schválilo zastupitelstvo obce na své poslední schůzi pravidla, která poslouží pro sestavení pořadníku. Několik zájemců o byty už svou žádost podalo, přesto mohou ještě další zájemci o ubytování podat žádost na ObÚ Vavřinec, kde obdrží i další informace o podmínkách nájmu bytů.

Rekonstrukce budovy, postavené vroce 1886 jako obecná škola pro děti zVavřince, Veselice a Suchdolu, je po rekonstrukcí průtahu silnice realizované vroce 1996, rekonstrukci budovy obecního úřadu a po opravě místní kapličky vroce 2004 další zakcí, které podstatnou měrou přispěly ke zlepšení vzhledu vavřinecké návsi.