Významné nálezy z různých historických období nyní nacházejí archeologové na Masarykově náměstí v Boskovicích. Artefakty dokládají, že město bylo osídleno už od pravěku. „Nejstarší nálezy jsou staré šest tisíc let a řadíme je do mladší doby kamenné ke kultuře s malovanou keramikou. Velmi výrazné osídlení je doloženo ze starší doby železné, doby halštatské, a to z nejmladší fáze kultury lužických popelnicových polí,“ sdělila ředitelka Muzea Boskovicka Dagmar Hamalová.

Přímo ve výkopu pracuje boskovická archeoložka Zuzana Pančíková, podle níž jsou nálezy velmi významné. „Našli jsme už stovky keramických střepů, kosti zvířat a také čtyři mince. Dvě jsou asi z devatenáctého století a dvě ze čtrnáctého nebo patnáctého století,“ sdělila Pančíková a doplnila, že nálezy jsou v hloubce od půl do dvou metrů. Podle archeoložky byl překvapením nález keltských střepů z doby laténské. „Jde už o keramiku točenou na kruhu a s příměsí tuhy. Zdejší místo bylo následně využíváno také v době římské Germány,“ prozradila Pančíková.

Velmi cenné jsou nálezy z období vzniku města Boskovice. „I když historikové předpokládali založení města již na sklonku třináctého století, toto tvrzení zatím nebylo podloženo žádným konkrétním nálezem. Archeologický výzkum v posledních dnech ukázal, že pravidelná zástavba, sestávající z dřevěných srubových domů, existovala přímo na náměstí již v závěru třináctého či na přelomu třináctého a čtrnáctého století. Někdy v tomto období však zanikla následkem velkého požáru. Jde tedy o důležitý doklad nejstaršího městského osídlení,“ doplnila Pančíková.

Archeologové pracují v místech, kde se nyní staví nový víceúčelový dům. „Výzkum stavbu samozřejmě trochu zdržuje, ale snažím se archeologům vyjít vstříc, spolupracujeme,“ sdělil investor stavby Vladimír Ryšávka.

Na výzkumu se podílí také brněnská společnost Archaia. „Byli jsme vyzváni k odborné spolupráci, protože naše společnost se zaměřuje na archeologické výzkumy v historických jádrech měst,“ sdělil ředitel David Merta.

Archeologové s výzkumy na náměstí skončí na podzim. Alespoň půl roku poté budou pracovníci muzea nálezy roztřiďovat a popisovat. Pak by je podle ředitelky Hamalové mohli lidé vidět v tamním muzeu a mimořádně také o Vánocích. „Uspořádáme vánoční besedu Muzejní střípky 2008, na které budou archeologické nálezy, a to nejen z prostoru Masarykova náměstí, lidem představeny,“ upřesnila Hamalová.