Současná právní pozemková úprava umožňuje napadnutí tehdejšího jednání a některé parcely se vrací do majetku předchozích vlastníků a jejich dědiců. Přes tyto drobné překážky by bylo výhodné vést trasu R 43 v tělese staré dálnice. Leč, v úseku Boskovice – Velké Opatovice je rozumnější biokoridor Stará dálnice zachovat a pro rychlostní silnici zvolit jinou trasu. Při současném nedostatečném využívání zemědělsky využitelné půdy je menším zlem vytyčení trasy nové než zničení cenné části přírody.

Po odkrytí horní zeminy se při stavbě silnice mohou objevit archeologické vykopávky. Stejně tomu bylo při stavbě německé dálnice. V severním úseku dálnice Všechovice – Jevíčko byly vykopány četné archeologické nálezy, které jsou po německými specialisty provedeném archeologickém záchranném výzkumu umístěny v Moravském zemském muzeu v Brně. K této problematice se vrátíme v některém z příštích dílů.

Dělníci pomocí ručních nástrojů, krumpáčů a lopat odkryli úrodnou vrstvu zeminy. Ta byla skladována v hromadách podél trasy dálnice a později použita jako svrchní vrstva svahů k osazení zeleně. Aby bylo dodrženo předepsané pětiprocentní stoupání a klesání německých dálnic, byly budovány náspy a zářezy ke zmírnění profilu terénu. I zatáčky a oblouky byly stavěny podle říšských norem. Křížení se silnicemi a vodními toky měla autostráda překonat betonovými dálničními stavbami.

Na Blanensku se vyskytují dálniční stavby v různém stupni dokončení, od plánovaných a založených, po zcela dokončené a používané. Vodoteče podtékají dálnici trubními a obloukovými propustmi, výjimečně spolu s cestou deskovými mosty, větší toky parabolickými mosty. Pozemní komunikace – silnice a účelové cesty překonávají dálnici deskovými mosty tam, kde autostráda vede po rovině a mírném náspu, a parabolickými obloukovými mosty tam, kde je dálniční násep vysoký. V místech křížení v zářezu byly budovány na pilířích nadjezdy. Nejen na trase tohoto dopravního díla se vyskytují betonové stavby, mnoho jich je také podél trasy. Jsou to pozůstatky podpůrných struktur autostrády - pracovní tábory, materiálové základny a stavební zázemí.

Podaří-li se záměr dobudovat dálnici pro vedení trasy rychlostní silnice R 43, a chceme, aby to bylo co nejrychleji, pak většina původních staveb navěky zmizí. Cílem mnoha občanských akcí i tohoto seriálu je přispět k urychlené stavbě R 43 v tělese nedobudované dálnice. Záměr musí respektovat potřeby pozemní přepravy a zároveň zachovat ekologickou stabilitu oblasti tak, aby krajina byla dotčena co nejméně.

Dopravní tepna je veřejným zájmem, státní silnice I/43 Brno – Svitavy dnešním potřebám vůbec nedostačuje. Kolik ještě musí přibýt křížků u této silnice, než začnou odpovědné orgány jednat? Jedna ze staveb nebyla v této části představena. O tom si povíme příště.

JIŘÍ VYMĚTALÍK