Organizace adamovské školy, jak ji známe dnes, vznikla v roce 2005. Tehdy se sloučily obě adamovské základní a obě mateřské školy dohromady a vznikla dnešní Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace.

Nyní adamovská škola vzdělává dohromady v obou budovách dvě stě čtyřicet dva žáků a k tomu sto dvacet pět dětí navštěvuje školu mateřskou. „Cílem školy je, aby poskytovala hodnotnou službu pro žáky a rodiče v oblasti vzdělávání a výchovy," přiblížila ředitelka adamovské školy Jana Burianová.

Vzdělávání dětí se tak v adamovské škole zaměřuje hned na několik oblastí. „Je to rozvoj environmentální výchovy, čtenářské, počítačové a matematické gramotnosti, technické výchovy, praktických činností a podpora tělesné zdatnosti žáků," vyjmenovala ředitelka s tím, že škola podporuje i rozvoj žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jako jsou děti s vývojovými poruchami učení. „Už třetím rokem v naší škole pracuje speciální pedagog, který těmto dětem pomáhá," uvedla Burianová.

Znalosti a dovednosti získané ve škole si adamovské děti mohou vyzkoušet hned na několika soutěžích, kterých se škola účastní. „Je to například olympiáda v českém jazyce, kde v loňském roce žákyně školy postoupila do celostátního kola. Dále se pravidelně účastníme olympiády v zeměpise a dějepise, matematické soutěže Klokan a Pythagoriáda, recitační soutěže O lysické sluníčko a Setkání poezie v Adamově, kterou adamovská škola pořádá," vyjmenovala ředitelka s tím, že se žáci zapojují i do sportovních soutěží, přičemž některé škola i sama organizuje.

Zdravá škola

Škola také pořádá mnoho tradičních akcí, jako je školní ples, projekt Malá maturita, slavnost Slabikáře a pasování čtenářů, Pohádkový les, Bludičkový les a slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.

Spolupráci s rodiči škola prohlubuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky a webových stránek školy i tříd.

Adamovská škola pořádá tradiční akce jako je Pasování čtenářů nebo Pohádkový les.

Škola je zapojená i do řady projektů. „Je to například projekt Peníze do škol, jejímž cílem je tvorba a používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Dalším projektem je vzdělávání pedagogických pracovníků. Ten má za cíl podpořit profesní rozvoj a zvýšit odborné kompetence učitelů. Jsme zařazení také v projektu Recyklohraní, který podporuje u žáků třídění odpadů," vyjmenovala Burianová.

Úspěchu dosáhli adamovští žáci v projektu s názvem VUREES. „Cílem projektu je u žáků docílit podnikavosti, finanční gramotnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jako pilotní škola testujeme různé výukové materiály. V druhém ročníku soutěže Zelené podnikání získali žáci osmého a devátého ročníku druhé a čtvrté místo," přiblížila ředitelka školy.

Dalším úspěchem je pro školu získání titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně pro ZŠ na období 20102012. „Tento titul jsme převzali na valné hromadě Klubu ekologické výchovy. Titul je rozdělený do tří stupňů. Adamovská škola získala to nejvyšší ohodnocení," uvedla Burianová.

Ve škole si cení i zařazení do sítě Zdravých škol. „Do ní je škola zařazená od roku 2000. Činnost školy je zaměřená na vytvoření optimálních podmínek pro výchovu a vzdělání. V letošním školním roce školní tým Zdravé školy připravil nový projekt podpory zdraví a škola tak obhájila tento titul na další tři roky," uvedla ředitelka.

Škola také spolupracuje hned s několika dalšími školami. „Naší partnerskou školou je brněnské Gymnázium Integra, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Blansku a také Základní škola ve slovinské Lublani," dodala ředitelka školy.