Hrůzy druhé světové války se zapsaly do povědomí mnoha lidem. Jedním z nich je i Rostislav Kuda. Penzista, který je v Benešově–Pavlově jedním z posledních pamětníků pohnutých válečných časů. „Chleba se doma tehdy na konci války pekl jednou, maximálně dvakrát za čtrnáct dnů. Najednou ho moji rodiče pekli každý den v množství, kterému jsem se podivoval. Zjistil jsem, že ho tatínek nosí někam za náš dům, do lesa. Partyzánům,“ vzpomíná Rostislav Kuda, který se v rukopisech po bývalém starostovi Benešova, Václavu Richtrovi, vrací k partyzánskému odboji na Benešovsku.


Proti okupantům nebojovali za druhé světové války pouze vojáci, ale i prostí lidé. Kdo byl na Benešově významnou postavou protifašistického odboje?

Tímto člověkem byl bezesporu benešovský rodák a tehdejší starosta obce Václav Richtr. Obec vedl od počátku třicátých let. Vlastenec tělem i duší. Roky okupace těžce nesl. Na podzim roku 1941 přišel na četnickou stanici ve Žďárné jako velitel schopný a neohrožený chlap. František Potocký. V obcích svého obvodu si získával přátele pro odboj proti okupantům a jedním z nich se záhy stal i náš starosta Richtr.


Být v té době starostou musel být těžké.

Ano. Měl být poslušný Říši. Jenže jako Čech zároveň jednoznačně cítil jako občanskou povinnost podporu odboje.


To byla chůze po hodně tenkém ledě.
Richtr byl výtečný diplomat, ale přitom velmi riskoval. Zachránil mnoho lidí od zatčení, vystěhování. Aktivně spolupracoval s partyzány. Dával jim potravinové lístky, tabačenky, poukázky na boty. Celkem čtyřikrát byl dokonce osobně se zbraní v ruce v akci. Znal dorozumívací hesla jednotlivých odbojových skupin. On byl klíčovou osobou v posledních dnech války, kdy se svým vyjednavačským umem velkou měrou zasloužil o to, že Benešov nelehl popelem. Především z jeho rukopisných výpovědí mám informace o benešovském odboji jako celku.


Zmínil jste partyzány. Které skupiny v okolí Benešova operovaly?

První partyzánské buňky se v okolí Benešova objevily koncem roku 1943. Byli to ruští parašutiské, kteří našli úkryt u pavlovského občana Karla Slezáka. Postupně se vytvořily tři silné místní partyzánské oddíly. Juraj, jehož velitelem byl Josef Jakeš. Další se jmenoval generál Svoboda. Této skupině velel Josef Henek a komisařem byl František Šípek z Olešnice. Významným oddílem pak byla Delta II (neboli Rada 3) s velitelem poručíkem Římanem. Komisařem byl již zmíněný František Potocký.


Po Václavu Richtrovi další z odbojářů …
V lednu 1944 přišel do Žďárné lesní správce Augustin Říman. Veliteli četnické stanice Potockému to bylo podezřelé, neboť už jeden lesní správce ve Žďárné byl. Po vzájemné konfrontaci nabyl Říman k Potockému důvěry a doznal se mu, že jeho úloha v regionu je organizovat odboj proti okupantům. Dále Potockému sdělil, že v regionu shodí spojenci letadly zásilky zbraní, střeliva a třaskavin pro místní partyzány.


Pro místní odboj dost důležitá věc.
Ano, v podstatě počátky partyzánské skupiny Delta II. Potocký uvědomil starostu Benešova Richtra a společně získali Římanovi do skupiny další spolehlivé vlastence. Tito pak společně předem připravili v lesích u Žďárné úkryty na očekávaný materiál.


Podobné shozy odbojářského „zboží“ se dost často šifrovaly pomocí hesel v rozhlasových relacích.
Hesla pro shozy zbraní zněla předem z rádia. Byla například „Eliška se vzdala“, „Lichva kvete za války“, „Okno je pootevřeno do pokoje“, „V komíně je tma“ a „Tělo lékaře“. První výsadek zbraní se měl uskutečnit 2. dubna 1945. Jenže to neklaplo. Nefungovala světelná baterie a letoun se musel vrátit na svou základnu. Nicméně 16. a 24. dubna se již vše podařilo a na padácích v pořádku přistálo v lesích mezi Žďárnou a Ludíkovem celkem 6 tun zbraní a střeliva.


V členitém lesním terénu to musela být pořádná fuška, všechen shozený materiál najít a posbírat. Navíc potmě.

Úklid zbraní byl dramatický. Hodně padáků uvízlo na stromech a bylo zdlouhavé a pracné je sundávat. Šlo o čas, vše se muselo uklidit do svítání. Zbraně se schovaly do připravených bunkrů v houštinách a postupně se nenápadně rozvážely partyzánským jednotkám. Do Protivanova, Žďárné, Suchého, Velenova, Benešova, Ludíkova, Valchova a Němčic.


Co ještě skupina Delta II měla na starosti?

Do konce války se tento partyzánský oddíl mnohokrát pustil do záškodnických akcí.


Další významnou postavou protifašistického odboje na Benešovsku byl Josef Opálka. Ten se bohužel konce války nedožil. Nacisté ho popravili. Co tomu předcházelo?
V listopadu 1944 přišli k Josefu Opálkovi v Benešově dva sovětští partyzáni, kteří žádali o nocleh. Opálka a jeho švagr Cyril Valenta se o partyzány postarali. Vykopali pro ně v bývalém chlévě bunkr, ve kterém se postupně vystřídalo ještě dalších jednadvacet sovětských i českých partyzánů.
Podobný přechodný úkryt měli partyzáni také ve Velenově u Josefa Krejčíře. V únoru 1945 se do tamní skupiny vloudil konfident a velenovskou skrýš vyzradil gestapu. To dům Krejčířových přepadlo se psem zrovna v době, kdy v úkrytu přebývali dva sovětští a jeden český partyzán. Boj byl krátký a nerovný. Oba Sověti se v bezvýchodné situaci zastřelili, český partyzán Karel se ukryl v těsném domovním komínu. Bohužel Němci poručili hospodyni, aby zatopila a připravila jim míchaná vejce, jejichž plnou slaměnku uviděli v kuchyni. V komíně skrytý odbojář se začal dusit, jeho úkryt byl vyzrazen a gestapo odvezlo k výslechům do Brna kromě něho i velenovského starostu a manžele Krejčířovy. Při výsleších Karel vyzradil, že oblečení a obuv jim obstarával Cyril z Benešova. Gestapo, větříc stopu, obratem přijelo do Benešova a nejdříve se starosty Richtra dotazovalo na Cyrila. Starosta Richtr stačil Valentu varovat. Valentův švagr Josef Opálka, válečný invalida, se obětoval a vzal vše na sebe. Valenta se svojí manželkou uprchli do Jabloňan a zachránili se.


Opálka za svůj hrdinský čin zaplatil životem.
Gestapáci se soustředili na jeho dům, kde vykonali prohlídky. Opálku odvlekli do Letovic počátkem března 1945. O odboji věděl mnoho a v mnohých rodinách s hrůzou očekávali, co bude následovat, promluví-li zajatec Opálka. Ten ale mlčel a nikoho neprozradil. Josef Opálka byl popraven v Letovicích 28. dubna 1945. Jeho tělo bylo mučením a bitím zohaveno. Po válce ho našli ve společném hrobě s německým vojákem, pravděpodobně zběhem. K jeho identifikaci pomohla skutečnost, že měl jako invalida těžké zranění nohy.


Samotný Benešov měl být v závěru války vypálen, že?

Skupina Delta II přepadla 4. května brzy ráno na silnici Suchý – Benešov čtyřčlennou německou hlídku. Fašisté kladli odpor a podařilo se jim uprchnout ke své jednotce v Okrouhlé. Téhož dne ještě před polednem přijelo na náves do Benešova nákladní auto plné vojáků. Každého chodce zajali. Kdo před nimi utíkal, po tom stříleli. Jejich vzteklý velitel poslal pro starostu Richtra. Když přišel, esesák mu sdělil: „Pane starosto, jsem stoprocentně přesvědčen, že ve vašem středu jsou partyzáni. Proto nařizuji v Benešově-Pavlově stanné právo. Do čtyř hodin odpoledne musí být veškeré zbraně odevzdány. Jinak vesnici vypálíme a každého desátého občana ve věku od osmnácti do šedesáti let zastřelíme. Richtr mu odpověděl, že na žďárenskou četnickou stanici už dříve hlásil pohyb neznámých živlů, pravděpodobně partyzánů, kolem zdejší obce. Při tomto vyjednávání přivedli němečtí vojáci, kteří mezi tím Benešov obklíčili, tři německé dezertéry, kteří se doznali, že byli čtyři. Ten čtvrtý, převlečen do civilu od místního občana, se již od nich oddělil. Velitel SS se po tomto sdělení ještě více rozzuřil a nechal se zavést na místo, kde došlo k oddělení tří uniformovaných německých zběhů od čtvrtého, který byl již převlečen do civilu. Němci se poté stáhli zpět na Okrouhlou, aby se v 16 hodin po zuby odzbrojení vrátili, připraveni k hrůznému činu.


Nestalo se tak. Proč?

Kapitán SS se svojí stráží přišli ke starostovi Richtrovi a požadovali předání zbraní a vyzrazení jména člověka, který německému zběhovi poskytl civilní šaty. Richtr všechno popřel a prosil esesáka, aby mu povolil udělat schůzi v sokolovně s občany. Povolení mít musel, protože v obci platilo stanné právo a v něm bylo jakékoli shromažďování zakázáno. Kapitán SS nakonec souhlasil a určil lhůtu k ukončení vyjednávání na druhý den, 5. května do sedmé hodiny ranní. Jednání s občany se zúčastnil i farář Zavadil a jeho výsledkem bylo, že Benešovští partyzány nevyzradí. Při odchodu ze schůze se Richtrovi doznal jeho vyděšený bratr Metoděj, že to byl on, kdo dal Němcovi civil s dotazem, co má teď dělat? Václav Richtr mu poradil: „Seber svoji rodinu a uteč! Když ti rozbijí nebo vypálí domek, ten se dá opravit, ale lidský život se nahradit nedá. Já děti nemám, já se obětuji.“

Pro samotného Richtra to musela být noc plná hrůzy.
Nejen pro něj. Celou obec sevřela panická hrůza. Někteří lidé utekli, ti co zbyli, se v kostele modlili s farářem Zavadilem. Druhého dne přesně v sedm hodin ráno dorazili opět po zuby ozbrojení fašisté. Starosta Richtr poslal manželku pro pana faráře Zavadila, který uměl bezvadně německy, aby diskuse byla přesně tlumočena. Starosta předal esesákovi jeden zásobník do samopalu, který byl nalezen na silnici a hlásil mu: „Pane kapitáne, ten člověk, který daroval oblek německému vojínovi, se přihlásil. Když ho váš německý vojín prosil o nějaký starší oblek a že už neviděl rok svoji rodinu, tu se ozvalo jeho dobré české srdce a jeho přání vyhověl, aniž by si byl vědom nějakých následků.“ Němec starostu vyzval, aby ho zavedl k domku, kde ten člověk bydlel. Dům byl uzamčen a esesák se zeptal starosty: „Proč?“ „Asi ze strachu někam se svojí rodinou odešel“, odpověděl mu Richtr. Pak kapitán SS poručil, že chce jít do školy, jakoby vytušil, že i zde je nějaké hnízdo partyzánského odporu. Ta byla otevřená, ale byt pana ředitele zamčený, pouze na dvorku se pásla housata.. „Kde je ředitel?“ vyštěkl esesman. Richtr mu odpověděl, že ředitel chodí ráno se svojí ženou na kopřivy – pro ta housátka, na která Němcovi při tom ukazoval. Skupina se nato s nepořízenou vrátila na obec a kapitán vyřkl ortel: „Pane starosto. Přesvědčil jsem se o vaší pravdomluvnosti a nevině. Proto rozkaz ze včerejšího dne odvolávám. Vaším šlechetným jednáním jste zachránil situaci“, načež zavelel jednotce k odjezdu.


Co je pravdy na zvěstech, že v horním pavlovském rybníku je z války vojenská munice?
Ustupující Němci tam naházeli velké množství munice. Můj otec, který byl příležitostným pomocníkem u německého správce Jakobiho v Pavlovském dvoře, byl toho svědkem. Později, po kapitulaci Němců, postupovaly přes Pavlov na západ spojenecké maďarské jednotky. Všimly si ryb v rybníce a chtěly si nějaké připravit k jídlu. Udicí se stal v tomto případě granát. Nikdo je bohužel nevaroval, že v rybníku je značné množství munice. Výsledkem byla velká detonace, která dokonce poškodila stavidlo. Myslím ale, že hodně munice i po této explozi zůstalo v bahně rybníka dodnes nepoškozeno. Asi i proto si nikdo do dneška netroufl rybník strojově odbahnit.

Petr Koudelka