Pokud se stane křtinský chrám národní kulturní památkou, zvýší se jeho šance stát se i basilikou minor?
To tím není nutně podmíněno, brněnské biskupství o povýšení křtinského chrámu na basiliku minor usiluje již řadu let, má o to velký zájem už dlouho. Udělení titulu basiliky minor ale není v kompetenci biskupství, ale výhradně vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátostí, kam může být žádost podána jen na základě doporučení České biskupské konference při splnění všech požadovaných podmínek, které stanovil Vatikán.

Co by pro křtinský chrám znamenalo povýšení na basiliku minor?
Titul basilika minor obdrží kostel od Svatého otce. Značí to zvláštní vazbu chrámu na římskou církev a Svatého otce.

A jaké podmínky musí kostel splnit, aby se tímto titulem mohl pyšnit?
Musí vynikat jako centrum aktivní a pastorační liturgie, zvláště slavením bohoslužeb, svátosti pokání a ostatních svátostí, jejichž slavení je vzorem pro ostatní. Dále musí mít kostel vhodnou velikost a dostatečně velké sanktuárium. Různé prvky požadované pro liturgické slavnosti jako jsou oltář, ambon, sedes a musí být umístěny podle požadavků obnovené liturgie. To je právě problémem křtinského chrámu.
Kostel musí být i určitým způsobem proslulý. Třeba tak, že jej postavili a zasvětili bohu u příležitosti nějaké historické nebo náboženské události nebo uchovává tělo, či významné relikvie světce. Přihlíží se i na historickou hodnotu a důležitost kostela, cenné je i jeho umělecké ztvárnění.
Také je důležitý počet kněží, zpovědníků, ministrantů a vhodná schola cantorum, která má povzbudit účast věřících posvátnou hudbou a zpěvem.

Kdyby se křtinský chrám stal basilikou minor, co by to znamelo?
Křtinský chrám, naše Perla Moravy, již proslulý je. Z vatikánské směrnice by spíš pro něj vyplynuly nové povinnosti.

Jaké třeba?
V basilice minor je potřeba podporovat liturgické vzdělání věřících navazujícími přednáškami. Také se tam častěji scházejí věřící jiných národů či jazyků. Je užitečné vědět, jak zpívat společně latinsky Vyznání víry a Modlitbu Páně s použitím jednodušších nápěvů. Těch povinností je ale víc.