1/1

Borghéský gladiátor.

Borghéský gladiátor.

Zdroj: Muzeum Blansko